Úplné pravidlá

Úplné pravidlá a podmienky súťaže „Pečte s babičkou a vyhrajte“

 
1. Vyhlasovateľ a Organizátor súťaže

Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť GoodMills Česko s.r.o., so sídlom Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 26766698 (ďalej len „Vyhlasovateľ“).

Organizátorom súťaže je spoločnosť WMC Praha, a. s., so sídlom Plynární 1617/10, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 26509954 (ďalej len „Organizátor“).

 

2.  Termín a miesto konania súťaže

Súťaž prebieha na území Českej republiky a Slovenskej republiky. Tento dokument (ďalej len „pravidlá“) upravuje tú časť súťaže prebiehajúcu na území Slovenskej republiky, a koná sa v termíne od 19. 10. 2020 00:00:00 do 18. 12. 2020 23:59:59 (ďalej len „obdobie konania súťaže“) prostredníctvom súťažnej stránky na adrese www.babickinavolba.sk (ďalej len „súťažná stránka“). Výhry sú pre obe krajiny spoločné a k vyhodnoteniu dochádza spoločne.

 

3. Účastníci súťaže a podmienky zapojenia do súťaže

Na súťaži sa môžu zúčastniť fyzické osoby staršie ako 15 rokov (mladšie so súhlasom zákonného zástupcu) s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktoré:

(i) nakúpia v ľubovoľnom obchode (kamennom alebo internetovom) na území Slovenskej republiky múky (aspoň jednu) Babičkina voľba (ďalej len „súťažný výrobok“) a uschovajú originálnu účtenku preukazujúcu kúpu tohto súťažného výrobku (ďalej len „účtenka“), a to v období od 1. 10. 2020 do 18. 12. 2020;

(ii) v období konania súťaže (od 19. 10. 2020) sa zaregistruje na súťažnej stránke, a to tak, že:

- riadne vyplní svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, doručovacia adresa),
- potvrdí svoj súhlas s týmito pravidlami vrátane udelenia súhlasu so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu stanovenom týmito pravidlami;
- potvrdením registrácie, resp. kliknutím potvrdzujúceho odkazu pre overenie registrácie, je vytvorený účet súťažiaceho pre účasť na súťaži (ďalej len „účet“) a

(iii) sa v období konania súťaže prihlási na svoj účet a nahrá účtenku (ktorú súťažiaci vyfotia alebo naskenujú) a uvedie počet kúpených súťažných výrobkov (požiadavky pre nahratie účteniek sú opísané v bode 5).


4. Mechanika súťaže

 • Súťažiaci nahrávajú účtenky s kúpenými múkami Babičkina voľba (na jednej účtenke môže byť viac súťažných výrobkov – balení múk);
 • Každá kúpená múka Babičkina voľba (jeden súťažný výrobok) znamená jednu „vstupenku“ do súťaže a teda jednu šancu na výhru (jedno zaradenie do žrebovania) v súťaži (tzn. koľko kusov súťažných výrobkov – balení múk bude na účtenke, toľkokrát bude zaradený účastník do žrebovania), jedno balenie sa rovná jednému súťažnému výrobku bez ohľadu na veľkosť balenia (1 kg či 2 kg);
 • Kúpením múky a nahraním účtenky sa súťažiaci dostáva do žrebovania všetkých súťažných kôl, ktoré nasledujú po dátume nahrania účtenky;
 • Účtenky a počty múk sa prevádzajú aj do ďalších súťažných kôl;
 • Súťažiaci môže vyhrať v každom súťažnom kole, ktoré nasleduje po dátume, keď nahrá účtenku;
 • Súťažiaci môže vyhrať v danom súťažnom kole iba raz;
 • Súťažiaci môže vyhrať jeden typ výhry za celú účasť na súťaži (pozrite ustanovenia článku 6);
 • Celkovo bude 7 súťažných kôl a následne žrebovanie o hlavné ceny.

 

 
5. Účasť na súťaži a výber výhercov:

Založením účtu a splnením ďalších podmienok uvedených v čl. 3 týchto pravidiel sa súťažiaci zapája do súťaže. Nahraná účtenka musí byť fotografiou alebo skenom originálnej účtenky, celá a kúpené múky Babičkina voľba musia byť na účtenke vyznačené, napr. zvýrazňovačom. Účtenka musí byť vo formáte JPEG alebo PNG, s veľkosťou max. 4 MB. Súťažiaci musí uschovať originál účtenky. Pri nahrávaní účtenky vyplní súťažiaci množstvo kúpených múk, ktoré je na danej účtenke uvedené. Potom bude zaradený do žrebovania o výhry v nadchádzajúcich súťažných kolách a do žrebovania o hlavné výhry. Súťažiaci bude zaradený do žrebovania toľkokrát, koľko kúpených múk Babičkina voľba má na účtenke. Ak bude súťažiaci vyžrebovaný, je povinný na požiadanie organizátora doložiť účtenky k všetkým dosiaľ nahraným múkam.

Organizátor upozorňuje súťažiacich na skutočnosť, že pokiaľ údaje uvedené na účtenke nebudú čitateľné alebo nebudú súhlasiť s údajmi uvedenými vo formulári, nebude táto účtenka zaradená do žrebovania.

Do súťaže môže každý súťažiaci nahrať ľubovoľné množstvo účteniek s ľubovoľným počtom kúpených múk a zvyšovať tak šancu na výhru. Každá účtenka však môže byť nahratá iba raz. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže toho súťažiaceho, ktorý nahrá jednu účtenku viackrát alebo bude opakovane posielať neplatné alebo nečitateľné účtenky.

Na účtenke musí byť jasne čitateľný dátum nákupu, množstvo a cena múky. Účtenky s dátumom skorším než 1. 10. 2020 nebudú akceptované.

Organizátor si vyhradzuje právo požadovať od súťažiaceho predloženie originálu účtenky, s ktorou sa súťažiaci zapojil do súťaže (všetkých účteniek preukazujúcich všetky registrácie súťažných výrobkov do súťaže), najmä v prípade podozrenia na nesplnenie pravidiel akcie. Pokiaľ súťažiaci nedoloží na výzvu organizátora v stanovenej lehote príslušnú účtenku (účtenky), stráca nárok na odmenu. Dbajte preto, prosím, na zvýšenú pozornosť na uschovanie účteniek.

 
6. Odmeny a odovzdávanie odmien:

V priebehu celej súťaže môžu súťažiaci nahrávať účtenky s kúpenými múkami na svoj účet a zvyšovať tak šancu na výhru.

Súťažiaci môže vyhrať iba raz v danom súťažnom kole (podľa rozpisu nižšie) a zároveň len jeden typ/druh výhry zn. Mora alebo Gorenje počas celého obdobia súťaže, tzn. nemôže vyhrať 2× mixér, 2× robot a pod. Môže však vyhrať opakovane v inom súťažnom kole, no v každom súťažnom kole inú výhru.

Do 7 týždenných kôl súťaže sú celkovo vložené tieto týždenné výhry:

 • 7× stolný mixér Gorenje B800RLBK
 • 7× elektrická panvica MORA MEP1400BK
 • 7× kuchynský robot Gorenje MMC1000RLBK
 • 7× kuchynský robot Gorenje SBR1000BE
 • 7× voľne stojaca mikrovlnná rúra MT321S
 • 7× súprava riadu MORA – červená

(„týždenná výhra“)

Hlavné výhry (budú žrebované na konci súťaže zo všetkých riadne nahraných účteniek):

 • 3× stolný mixér Gorenje B800RLBK
 • 3× elektrická panvica MORA MEP1400BK
 • 3× kuchynský robot Gorenje MMC1000RLBK
 • 3× kuchynský robot Gorenje SBR1000BE
 • 3× voľne stojaca mikrovlnná rúra MT321S
 • 3× súprava riadu MORA – červená
 • 5× poukaz na spotrebiče MORA v hodnote 350 EUR

(„hlavná výhra“)

 

Súťažné kolá:

 1. kolo: 19. 10. 2020 – 4. 11. 2020
 2. kolo: 5. 11. 2020 – 11. 11. 2020
 3. kolo: 12. 11. 2020 – 18. 11. 2020
 4. kolo: 19. 11. 2020 – 25. 11. 2020
 5. kolo: 26. 11. 2020 – 2. 12. 2020
 6. kolo: 3. 12. 2020 – 9. 12. 2020
 7. kolo: 10. 12. 2020 – 16. 12. 2020

(spoločne ako „súťažné kolo“ alebo „súťažné kolá“)

Výhercovia týždennej výhry budú oznámení vždy v online relácii Babičkine rodinné poklady, ktorý bude na stránkach www.babickinavolba.sk a bude vždy v piatok, prvý diel 6. 11. až do 18. 12. (celkovo 7 dielov) („relácia“). Každý výherca týždennej výhry bude oznámený v tom diele relácie, ktorý bude nasledovať bezprostredne po ukončení súťažného kola. Výhercovia prvého kola budú oznámení v prvom diele po dátume 4. 11. 2020, teda 6. 11. 2020. Obdobne sa bude postupovať pre ďalšie súťažné kolá.

Výhercovia hlavných výhier budú oznámení na facebookovej stránke https://www.facebook.com/babickinavolbaofficial. Hlavné výhry budú odoslané do 60 dní od ukončenia obdobia konania súťaže na doručovaciu adresu uvedenú pri registrácii do súťaže.

Prvých 100 súťažiacich v prípade, že nakúpia a nahrajú účtenky, kde bude (celkovo na všetkých účtenkách) aspoň 50 kusov múk, navyše získajú jednu garantovanú výhru. Medzi garantované výhry sa radí jedna z týchto výhier – plátenná taška alebo zástera alebo chňapka. Druh garantovanej výhry určuje organizátor a nie je možné, aby ich súťažiaci volil. Garantované výhry budú zasielané iba do vyčerpania ich zásob – 100 kusov pre Slovenskú republiku.

Každý súťažiaci môže nahrávať účtenky s kúpenými múkami kedykoľvek v priebehu obdobia konania súťaže.

Odmeny budú súťažiacim odoslané po skončení obdobia konania súťaže na doručovacie adresy, ktoré výhercovia uvedú pri registrácii do súťaže, a to najneskôr do 30 dní od skončenia celej súťaže. Odmeny nie je možné vymeniť za hotovosť ani požadovať vydanie inej odmeny, než bude Vyhlasovateľom stanovené. Farebné vyhotovenie výhier si výherca nemôže zvoliť. Výherca nemôže požadovať zmenu výhry za inú.

Vyhlasovateľ nezodpovedá za nedoručenie výhier z dôvodov ležiacich na strane prepravcu zásielok či inej tretej strany.

Súťažiaci účasťou na súťaži berie na vedomie, že odmeny nie je možné reklamovať, nie je možné uplatniť práva zo záruky ani z chýb.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť deklarované výhry za výhry obdobného typu.

Voucher je nutné uplatniť najneskôr do 31. 1. 2021. Váš výber spotrebičov z webovej stránky www.mora.sk zašlite na e-mail uvedený na voucheri.  Voucher nie je možné vymeniť za hotovosť. Na vybrané spotrebiče sa nevzťahuje možnosť reklamácie a nie je možné uplatniť práva zo záruky ani chýb. Pokiaľ nebude uplatnená plná suma vouchera, zvyšok hodnoty vouchera prepadá. V prípade, že hodnota vybraných spotrebičov je vyššia než hodnota vouchera, nie je možné zvyšnú sumu doplatiť. Platná hodnota spotrebičov je iba tá uvedená na webových stránkach www.mora.sk. Vybrané spotrebiče budú odoslané do 30 dní od zaslania výberu na uvedený e-mail.

Výhry sú spoločné pre Českú aj Slovenskú republiku.

 

7. Ochrana osobných údajov:

Účasťou na súťaži udeľuje súťažiaci svoj súhlas Vyhlasovateľovi ako prevádzkovateľovi na spracovanie jeho osobných údajov špecifikovaných v čl. 3 bod takto:

- Prevádzkovateľom osobných údajov je Vyhlasovateľ.
- Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú uvedené tu.
- Cieľom spracovania je realizácia súťaže, organizácia, vedenie, vyhodnotenie, kontrola a odovzdanie výhier. Pokiaľ je navyše udelený dobrovoľný súhlas, je cieľom zasielanie noviniek vrátane obchodných oznamov elektronickými prostriedkami podľa informácií tu.
- Právnym základom pre spracovanie je súhlas súťažiaceho, ktorý súťažiaci dobrovoľne udeľuje vstupom do súťaže ako marketingovej akcie. Svoj súhlas môže súťažiaci kedykoľvek odvolať. Spracovanie osobných údajov súťažiaceho je pre zaistenie súťaže nevyhnutné a odvolaním súhlasu sa účasť na súťaži končí.
- Obdobie spracovania osobných údajov je obdobím konania súťaže až do odovzdania výhier a 6 mesiacov potom z dôvodu kontroly. Po ukončení tohto obdobia je uchovaný len obmedzený rozsah údajov na plnenie právnych povinností Vyhlasovateľa a pre prípad kontroly orgánu dozoru. Viac o oprávnenom záujme tu.
- Rozsah údajov: údaje vyplnené pri registrácii, súťažné vstupy (účtenky a informácie z nich), súvisiaca komunikácia a údaje podľa týchto pravidiel, ďalej údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého bola vykonaná registrácia, údaj o výhre, odovzdanie výhry a súvisiaca komunikácia, údaj o veku nad 15 rokov, popr. o súhlase zákonného zástupcu.
- Príjemcovia údajov: sprostredkovatelia v podobe osôb zaisťujúcich súťaž a ďalší sprostredkovatelia a príjemcovia uvedení tu.
- Práva súťažiaceho ako dotknutej osoby vrátane spôsobu ich uplatnenia sú k dispozícii tu.

 

(ii) Všetky ďalšie podmienky spracovania osobných údajov sú uvedené v dokumente „Podmienky používania webových stránok www.babickinavolba.sk, vyhlásenie o ochrane osobných údajov“, ktorý je možné nájsť tu: http://www.babiccinavolba.cz/ochrana-osobnich-udaju.

(iii) Súťažiaci výslovne súhlasia s tým, že vyhlasovateľ súťaže je oprávnený použiť v súlade s ust. § 77 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, bezplatne súťažiacim uvedené krstné meno a priezvisko v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami či službami, najmä s cieľom oznámenia výhercu v súvislosti so získaním výhry), a to v čase, ktorý sa skončí uplynutím 5 rokov od ukončenia súťaže.

 

8. Ostatné ustanovenia

 • Zo súťaže sú vylúčení všetci účastníci, ktorí akýmkoľvek spôsobom nevyhovejú týmto pravidlám alebo ich budú obchádzať.
 • Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Vyhlasovateľa a Organizátora tejto súťaže a osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností alebo osoba im blízka, nárok na odmenu nevzniká.
 • Vyhlasovateľ neručí za stratu informácií zasielaných prostredníctvom siete Internet v priebehu ich prenášania, teda najmä za ich nedoručenie/neuloženie.
 • Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.
 • Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, právo zmeniť deklarované odmeny za odmeny obdobného typu či právo súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov a stanovenia náhrady.

 

V Prahe dňa 19. 10. 2020

Získajte skvelé spotrebiče pre celú rodinu

Získajte skvelé spotrebiče pre celú rodinu Prezrieť si všetky výhry

Prihlásenie a registrácia do súťaže

Zostaňte s nami

Chcete sa dozvedieť o múkach Babičkina voľba ešte viac?